محصولات آیدا

رب گوجه فرنگی اسپتیک

رب گوجه فرنگی حلب 16 کیلویی

رب گوجه فرنگی حلب 4 کلویی

رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی

رب گوجه فرنگی شیشه 1550 گرمی

رب گوجه فرنگی شیشه 700 گرمی

انواع کنسروجات

انواع ترشیجات و شوریجات

آب آشامیدنی

پوره سیب درختی اسپتیک