آب آشامیدنی

آب شرب در یک تعریف ساده وکلی به آبی گفته میشود که برای نوشیدن مناسب باشد. بنابراین آب شرب نباید حاوی انگل، میکروبهای بیماریزا و هر گونه مواد شیمیایی مضر باشد. دسترسی تمام انسانها به آب آشامیدنی سالم از جمله حقوقی است که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. علیرغم اینکه بخش اعظم کره زمین را آب پوشانده است ولی دسترسی به آب مناسب برای آشامیدن چندان آسان نیست چراکه تقریبا تمام آبهای موجود در اقیانوسها و دریاها شور هستند و برای نوشیدن مناسب نیستند. از طرف دیگر به علت عدم رعایت بهداشت و آلودگیهای محیط زیستی بسیاری از رودها و چشمه های آب شیرین نیز آلوده شده اند و نامناسب برای نوشیدن هستند. به همین خاطر تهیه آب مناسب شرب برای انسانها در عصر حاضر تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. بخصوص که با تغییرات اقلیمی در حال وقوع، بر مناطق خشک جهان افزوده خواهد شد و منابع سالم آب کمتر و کمتر خواهد شد.

EnglishIran